P.

POT UN DECORADOR SIGNAR UN PROJECTE PER A UN AJUNTAMENT O QUALSEVOL ESTAMENT OFICIAL?

R.

El reial decret d'atribucions 902/1977 d'1 d'Abril, empara i legitima al Decorador per exercitar la professió dins dels limitis que la circumscriuen.

Els Ajuntaments, que són els que principalment exigeixen aquests permisos, estan obligats per llei a concedir els respectius permisos de llicència d'obres si es compleixen totes les normatives vigents.

P.

EN què EM POT AJUDAR A MI UN DECORADOR?

R.

Abans d'entrar a detallar cuales són els avantatges de contractar un Decorador caldria fer una reflexió, Si jo l'hi que vull i com ho vull! Perquè necessito jo un Decorador? és una reflexió molt freqüent.

 • Un Decorador és un “traductor”, escolta el que necessita el client i l'hi explica en termes tècnics als diferents gremis que componen el planter d'obra.
 • Un Decorador va a canalitzar les necessitats i gustos del seu client i va a assessorar sobre les novetats que hi ha al mercat, recomanant tant empreses, gremis, comerços o qualsevol element que requereixi el client.
 • Un Decorador assessorés sobre tots els permisos necessaris en la desmanegada burocràcia per a l'obtenció dels mateixos.
 • Un Decorador té la facultat jurídica de director d'obra si aquesta es contracta a una constructora o gremis d'independents.
 • Un Decorador vetllés pel compliment de les normatives (CTE i altres regles normatives vigents) en construcció.
 • Un Decorador vetllés per la qualitat i acabats dels materials pressupostats en obra.
 • Un Decorador, podrà segons pacte, assessorar i acompanyar als diferents establiments especialitzats sobre tendències, il·luminació, mobiliari, textures, colors, estils, i un llarg etc.
 • Un Decorador li dissenyés qualsevol element original que desitgi, un expositor, un stand singular per a una fira, un moble especial i qualsevol element que a Un. se li ocorri.

P.

ÉS CAR UN DECORADOR?

R.

La contractació d'un decorador abaratís el preu final de l'obra, ja que ell com a tècnic, coneix amb profunditat el mercat de l'interiorisme i la decoració. ningú millor que ell li assessorarà sobre materials, preus equipaments i solucions constructives.

A més realitzés un control del pressupost evitant desviacions i fent una correcta gestió i administració dels diners.

L'obra es realitzés en menor temps i el temps és diners, tindrà una garantia i un control de qualitat.

P.

QUÈ FA UN DECORADOR?

R.

Reial decret d'atribucions 902/1977 d'1 d'Abril.

 • Un Decorador Formula i redacta amb eficàcia jurídica i plena responsabilitat, projectes de decoració/dissenyo d'interiors. Plànols, memòries descriptives, pressupostos i tota la documentació annexa.
 • Un Decorador pot sol·licitar pressupostos del muntant total de l'obra.
 • Un Decorador projecta, dissenya i dirigeix els treballs en obra de tots els elements que intervinguin.
 • Un Decorador controla i valora les qualitats dels materials i les seves execucions.
 • Un Decorador realitza valoracions, peritatges, informes i dictàmens sobre projectes i realitzacions.

P.

QUÈ ÉS UN DECORADOR?

R.

Reial decret d'atribucions 902/1977 d'1 d'Abril.

Un Decorador és un professional col·legiat, tècnic de la construcció, amb capacitat jurídica per redactar Projectes i Adreces d'obra de rehabilitació funcional, que no afecti a l'estructura, a la configuració de l'edifici i a la instal·lació de serveis comuns.
Decorador, Interiorista, Dissenyador d'Interiors i Arquitecte d'Interiors són la mateixa professió i tenen les mateixes facultats per al desenvolupament del seu treball.